Monday 11 November 2013

Toerekening van afgezonderd particulier vermogen in de erf- en schenkbelasting

Mr. T.C. Hoogwout; mr. W. Verstijnen - Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2013/10  

De afgelopen jaren zijn vele publicaties verschenen over het fiscale regime voor afgezonderde particuliere vermogens (hierna: APV’s).Het is onze ervaring dat ook in de praktijk meer en meer interesse ontstaat voor het opzetten van een APV, vaak met als doel dit als familiestichting in te richten. De inbreng van vermogen in een APV is veelal fiscaal neutraal vorm te geven en ook tijdens leven van de inbrenger zijn de fiscale gevolgen goed in kaart te brengen. Dit hangt samen met de regel dat de bezittingen en schulden, alsmede de opbrengsten en uitgaven van een APV worden toegerekend aan de inbrenger tijdens zijn leven. De toerekeningssystematiek na overlijden van de inbrenger sluit nauw aan bij het wettelijke of testamentaire erfrecht. Het is belangrijk om hierbij te realiseren dat het vermogen dat is ingebracht in een APV in beginsel niet vatbaar is voor vererving, omdat dit niet tot de nalatenschap van een erflater behoort. Civielrechtelijk is het erfrecht in beginsel dan ook niet meer van invloed op dit vermogen, maar fiscaal geldt deze invloed door de toerekening in feite onverminderd. In deze bijdrage zullen we de fictief erfrechtelijke component van de toerekeningssystematiek nader bespreken. Deze lijkt relatief eenvoudig, maar we zullen aan de hand van een aantal cases uitwerken dat de praktijk behoorlijk weerbarstig kan zijn en dat het raadzaam is om bij de inbreng van vermogen in een APV niet uitsluitend te letten op de fiscale positie van de inbrenger van vermogen, maar juist ook nauwkeurige aandacht te besteden aan de mogelijke fiscale gevolgen bij overlijden van de inbrenger en de uitkering van vermogen aan begunstigden.

No comments:

Post a Comment