Friday 28 September 2012

Nieuw huwelijksvermogensrecht en eigenwoningregeling

NTFRB2012-29 - mr. A.J.M.  Arends

Met ingang van 1 januari 2012 is nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden.
Onderdeel daarvan is de invoering van de economisch belangbenadering in art. 1:87 BW. Wanneer een echtgenoot eigen geld aanwendt ter (gedeeltelijke) financiering van de aanschaf van een vermogensbestanddeel dat tot het vermogen van de andere echtgenoot gaat behoren, verkrijgt de geldverschaffende echtgenoot een vergoedingsrecht op de andere echtgenoot. Hetzelfde geldt wanneer een echtgenoot met eigen geld een schuld voldoet of deels aflost die verband houdt met de aanschaf door de andere echtgenoot van een tot diens vermogen behorend vermogensbestanddeel. Tot 1 januari 2012 bestond het vergoedingsrecht uit een vordering ter grootte van het bedrag dat was besteed aan de aanschaf of aan de voldoening of aflossing van een schuld van de andere echtgenoot. Vanaf 1 januari 2012 bestaat het vergoedingsrecht uit een deel van de waarde van het vermogensbestanddeel op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan,
meestal bij echtscheiding maar ook op het eerdere tijdstip van vervreemding wanneer voor het vervreemde goed geen andere goederen in de plaats zijn gekomen. In deze Beschouwing behandel ik de vraag wat de gevolgen van een dergelijk vergoedingsrecht zijn voor de eigenwoningregeling indien geld van de ene echtgenoot is besteed voor de aanschaf of verbouwing (verbetering en onderhoud) van (het deel van) de eigen woning van de andere echtgenoot of is besteed aan de gehele of gedeeltelijke aflossing van de eigenwoningschuld van de andere echtgenoot.

No comments:

Post a Comment