Sunday 20 May 2012

Verdragsbeleid en winstinkomen


In deze bijdrage staat het Nederlandse verdragsbeleid en in het bijzonder de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (hierna: de Notitie) ten aanzien van de inkomstencategorie winst uit onderneming centraal. Het gaat dan in feite om de art. 7 t/m 9 OESO-modelverdrag (hierna: OESO-MV). Omdat de verdeling van heffingsbevoegdheden die is neergelegd in art. 7 OESO-MV is opgehangen aan het begrip ‘vaste inrichting’, zoals nader is gedefinieerd in art. 5 OESO-MV, zal ik het Nederlandse verdragsbeleid ten aanzien van dit begrip eveneens in de beschouwing betrekken. Hierna zal ik – na enige algemene opmerkingen – per deelonderwerp het Nederlandse verdragsbeleid zoals neergelegd in de Notitie nader uiteenzetten en telkens vergelijken met het OESO-MV en – commentaar. Ik hanteer daarbij de volgorde van het OESO-MV: art. 5, 7, 8 en 9. Ik sluit deze bijdrage af met enige conclusies en aanbevelingen.

No comments:

Post a Comment