Friday 2 December 2011

Prostituees staan in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot coöperatieve vereniging

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht nr. 43 (NTFR 2011-2367)- mr. J. de Haan

Rechtbank Den Haag 17 augustus 2011, nr. 10/02007

'Belanghebbende, een coöperatieve vereniging, heeft met haar leden, prostituees, arbeidsovereenkomsten gesloten waarbij belanghebbende de werkgever is en ieder lid werknemer. Belanghebbende en de leden hebben ook overeenkomsten gesloten waarin de lidmaatschapsverhouding is geregeld. De inspecteur heeft bij beschikking op aanvraag beslist dat de leden niet verzekerd zijn op grond van de werknemersverzekeringen. In geschil is of de beslissing juist is, en meer specifiek op de vraag of de leden in dienstbetrekking staan tot belanghebbende. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende feiten gesteld en aannemelijk gemaakt waaruit volgt dat tussen haar en haar leden een arbeidsverhouding bestaat die kwalificeert als privaatrechtelijk dienstbetrekking. Uit de stukken leidt de rechtbank af dat belanghebbende en de leden een arbeidsverhouding met al de in art. 7:160, lid 1, BW vermelde kenmerken van een dienstbetrekking voor ogen stond. Al hetgeen de inspecteur hiertegen heeft aangevoerd, bijvoorbeeld dat de leden hun eigen werktijden kunnen vaststellen en dat zij hun arbeidsprestaties aan de exploitanten van seksclubs leveren, doet niet af aan dit oordeel.'

No comments:

Post a Comment