Saturday 10 September 2011

Een aanzet voor een rechtvaardigere heffing van vennootschapsbelasting van in Nederland actieve groepen


Hoe kan worden gekomen tot een rechtvaardigere vennootschapsbelastingheffing van in Nederland economisch actieve groepen? In dit artikel gaat de auteur in op deze vraag. Hij komt daarbij tot wat contra-intuïtieve bevindingen. Om recht te doen aan de concerngedachte in een rechtvaardige Nederlandse vennootschapsbelasting zouden in Nederland economisch actieve groepen onbeperkt belastingplichtig moeten worden, waarbij een belastingvrijstelling wordt verleend voor de buitenlandse ondernemingswinst. De (groot)moedermaatschappij zou dan, ongeacht haar vestigingsplaats, in Nederland als onbeperkt belastingplichtige worden aangemerkt, zodra zij een objectieve onderneming in Nederland drijft vanuit een in Nederland gelegen vaste inrichting. Buiten Nederland gevestigde (klein)dochtermaatschappijen zouden van rechtswege worden gevoegd, indien en voor zover bij de (groot)moedermaatschappij sprake is van doorslaggevende zeggenschap en het aandelenbezit als bedrijfsmiddel wordt aangehouden. Een dergelijke systeemhervorming zou in één keer alle obstakels in het Nederlands internationale winstbelastingsysteem bij de belastingheffing van groepen wegnemen. Bovendien zou de juridische structurering van de ondernemingsactiviteiten van de groep geen invloed meer hebben op de internationale winstallocatie. De tegenmaatregelen in de huidige Wet VPB 1969, die de verstorende effecten bij de belastingheffing van groepen beogen in te dammen, zouden dan kunnen vervallen.

No comments:

Post a Comment