Wednesday 10 August 2011

Het Handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten

  In het jaarverslag
over de jaren 2009 en 2010 constateert de Hoge Raad dat ons recht internationaler wordt. In de beschrijving van de verschillende deelgebieden wordt over het belastingrecht gesteld dat aanzienlijke delen van met name de indirecte belastingen al langere tijd zijn ‘geëuropeaniseerd’. Meer specifiek worden genoemd het recht inzake accijnzen, de wet op de omzetbelasting en het douanerecht. Deze rechtsgebieden vallen binnen de reikwijdte van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dat dit handvest en het toepassingsbereik daarvan de juridische gemoederen de komende tijd nog wel zullen bezighouden, kan al worden afgeleid uit het feit dat dit charter het thema vormde op een netwerkbijeenkomst van de presidenten en procureurs-generaal van de hoogste gerechten in de Europese Unie.

No comments:

Post a Comment