Wednesday 17 June 2015

Vermogensovergang van Ltd. naar privévermogen vormt row

Inleiding

Belanghebbende heeft namens een Ltd. geregistreerd op Isle of Man, rechtshandelingen in Nederland verricht in de hoedanigheid van general manager. Belanghebbende is nooit aandeelhouder of formeel bestuurder van de vennootschap geweest. De rechtshandelingen betreffen onder andere de verhuur en leveringshandelingen ter zake van een in Nederland gelegen pand, dat in eigendom was van de Ltd. en verhuurd werd aan belanghebbende. Belanghebbende heeft voor de jaren 2007 en 2009 aangifte gedaan van enkel een uitkering van het UWV. In afwijking van zijn aangiften heeft de inspecteur zijn inkomen 2007 verhoogd met € 180.000 en zijn inkomen 2009 met € 150.000. Belanghebbende stelt dat deze bedragen de onbelaste verkoopopbrengst van het pand vertegenwoordigen en dat deze bedragen hem toekomen omdat hij economisch eigenaar daarvan was. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de bedragen een vergoeding vormen voor arbeid van belanghebbende. De rechtbank verwerpt het standpunt van belanghebbende. Het feit dat belanghebbende volgens de huurovereenkomst het recht had om het pand voor de oorspronkelijke aankoopprijs over te nemen kan niet leiden tot de conclusie dat belanghebbende economisch eigenaar was. De rechtbank merkt de door de Ltd. aan belanghebbende voldane bedragen aan als resultaten uit overige werkzaamheden (hierna: row), nu belanghebbende werkzaamheden in het economische verkeer heeft verricht voor de Ltd.
(Beroep ongegrond.)

Commentaar mr. W. Verstijnen - NTFR 2015-1737

No comments:

Post a Comment