Monday, 4 May 2015

Recht op inzage: een kansloze exercitie of niet?

Mr. J.M.J.F. Jansen - Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2015/03

Het komt nog al eens voor dat een belastingplichtige de inspecteur om inzage in zijn fiscale dossier vraagt, al dan niet met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) en/of de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). In dit artikel beschrijf ik of en in hoeverre een dergelijk verzoek slaagt en welke rechtsmiddelen die belastingplichtige kan aanwenden indien de inspecteur het verzoek afwijst.
Het is relevant of een belastingplichtige inzage vraagt omdat hij betrokken is bij een bezwaar- of beroepsprocedure. Is hij dat, dan heeft hij recht op de stukken die bij het betwiste besluit horen. Ik zal daar eerst op ingaan. Daarna bespreek ik of de belastingplichtige inzage in zijn volledige dossier kan claimen. Het volledige dossier van belastingplichtige bevat veel meer informatie dan die hij in de bezwaar- of beroepsfase te zien krijgt.

No comments:

Post a Comment