Monday 13 April 2015

Rente is niet door ouders kwijtgescholden en aftrekbaar als eigenwoningrente

Mr. A.J.M. Arends - NTFR 2015/1159

Belanghebbende heeft in het kader van de financiering van zijn woning € 45.000 geleend van zijn ouders. Over deze lening is 5% rente per jaar verschuldigd, bij achterafbetaling te voldoen. De rente moet maandelijks op de laatste dag van elke maand worden voldaan. Over de periode 2002 tot en met 2008 is de rente maandelijks betaald, maar vanaf 2009 is de rente wegens financiële problemen van belanghebbende maandelijks op de lening bijgeboekt. De door belanghebbende over 2009 verschuldigde rente bedraagt € 2.250. Belanghebbende en zijn broer ontvangen reeds jarenlang rond 24 december een schenking van hun ouders van circa € 5.000. Tot 2009 ontvingen zij dit bedrag steeds contant of per bank. In 2009 is de schenking aan belanghebbende niet overgemaakt, maar in de administratie (deels) verwerkt als betaling van de door belanghebbende verschuldigde rente op de lening ad € 2.250. Hof Arnhem-Leeuwarden (NTFR 2014/2419) oordeelde dat geen sprake is van kwijtschelding door de ouders en dat de rente aftrekbaar is op de voet van art. 3.120, letter a, Wet IB 2001. De Hoge Raad sluit zich daarbij aan.
(Cassatieberoep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment