Monday 6 January 2014

IFA-congres 2013, subject 2: inlichtingenuitwisseling

L.E.C. Neve - Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2013/08

Het generaal rapport voor het IFA-congres 2013 van rapporteur X. Oberson over subject 2 Uitwisseling van Inlichtingen, is voor mij aanleiding om eens te kijken hoe binnen Europa wordt omgegaan met de uitwisseling van inlichtingen. In alle lidstaten is de Richtlijn 2011/16/EU (Administratieve bijstands- of samenwerkingsrichtlijn) van toepassing, maar toch zijn er in de praktijk van de uitwisseling grote verschillen in de uitvoering. Richtlijn 2011/16/EU is de vervanging van richtlijn 77/799/EG en heeft het oogmerk vooral de administratieve samenwerking en technisch-praktische uitvoering van de uitwisseling te verbeteren. In deze bijdrage schenk ik aandacht aan de positie van de betrokkene (par. 1), de procedureregels van de aangezochte partij (par. 2) en het verkrijgen van relevante informatie (par. 3). In paragraaf 4 trek ik de conclusie dat ten aanzien van de betrokkene sprake is van een handeling van de administratie die voor hem bezwarend kan zijn, waardoor de rechtsbescherming en andere procedurele rechten ingeroepen moeten kunnen worden. Inlichtingenuitwisseling wordt gestuurd door de technische mogelijkheden daarvoor, terwijl ook (rechts)normen en (rechts)beginselen daarbij een rol zouden moeten spelen.

No comments:

Post a Comment