Wednesday, 17 April 2013

Kapitaalverkeer versus vestiging: eindelijk echt duidelijk?

NTFRB2013-11 - drs. B.J. Kiekebeld

Recent heeft het HvJ arrest gewezen in de tweede zaak van Test Claimants in the FII Group Litigation (hierna FII 2).
Dit arrest gaat over de vraag of het naast elkaar bestaan van twee verschillende stelsels van voorkoming van dubbele belasting bij dividenden voor binnenlandse en buitenlandse aandelen op grond van het EU-recht is toegestaan. Naast de vraag of een belastingverrekening EU-rechtelijk gelijkwaardig is aan een belastingvrijstelling, ging het in dit arrest ook over de vraag of in een derdelandsituatie bij een meerderheidsbelang een beroep kan worden gedaan op het vrij verkeer van kapitaal. In deze Beschouwing richt ik me op de tweede vraag. Voor de eerste vraag verwijs ik onder andere naar het commentaar van Gunn bij dit arrest voor NTFR (NTFR 2012/2763). In 2009 heb ik een Beschouwing geschreven over de mogelijke samenloop van het recht van vrije vesting en kapitaalverkeer bij derde landen.
Na de arresten Burda en Glaxo Wellcome dacht ik dat alles duidelijk was. Tot mijn grote verbazing heeft het HvJ dit leerstuk in het arrest FII 2 toch nog verder genuanceerd en heeft het HvJ de toegang tot vrij verkeer van kapitaal bij derde landen verder verruimd. Volgens het HvJ is het bij een generieke maatregel en doorslaggevende zeggenschap wel degelijk mogelijk om toe te komen aan vrij verkeer van kapitaal. Voldoende aanleiding voor een nadere analyse.

No comments:

Post a Comment