Friday 27 July 2012

Pressie als som van dwang

Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2012/06 - Prof. mr. G.J.M.E. de Bont

In toenemende mate wordt door de Belastingdienst gebruikgemaakt van de mogelijkheid de burgerlijke rechter te verzoeken een dwangsom op te leggen om de naleving van fiscale verplichtingen af te dwingen. Deze procedures worden binnen de Belastingdienst gecoördineerd. Kennelijk vult de mogelijkheid een dwangsom op te leggen een leemte in de bestuursrechtelijke wetgeving. In deze bijdrage zal allereerst aandacht worden besteed aan het arrest van de Hoge Raad waarin de zogeheten tweewegenleer uiteen is gezet. Daarna wordt ingegaan op feitelijke situaties waarin de rechter besluit al dan niet een dwangsom aan de belastingplichtige op te leggen en wordt geanalyseerd welke argumenten worden gebruikt voor de uiteindelijke uitspraak. Deze argumenten zullen nader worden getoetst aan de fiscale en civiele doctrine en jurisprudentie.

No comments:

Post a Comment