Thursday 1 December 2011

Hoe vitaal is de vitaliteitsregeling eigenlijk?In deze Opinie zal ik ingaan op nut en noodzaak van de nieuwe vitaliteitsregeling afgezet tegen de huidige levensloopregeling. 
was aangekondigd, is in het Belastingplan 2010 in wetgeving uitgewerkt. De regeling beoogt de opvolger te zijn van de levensloopregeling die nog maar sinds 1 januari 2006 bestaat maar na evaluatie volgens de wetgever niet aan het beoogde doel ervan voldoet. De levensloopregeling op haar beurt was de opvolger van de verlofspaarregeling die in de levensloopregeling is opgegaan. Bij de evaluatie van de levensloopregeling is gebleken dat de regeling vooral wordt gebruikt om te sparen om eerder geheel of gedeeltelijk te kunnen stoppen met werk in plaats van, zoals de wetgever het destijds uitdrukte, om de druk in het spitsuur van het leven van werknemers te kunnen verminderen. Dat spitsuur ligt op een (veel) jongere leeftijd en zou dus vooral een jongere generatie werknemers hebben moeten verleiden van de levensloopregeling gebruik te maken. In plaats daarvan maken vooral oudere werknemers van de regeling gebruik als alternatief voor de per 1 januari 2006 afgeschafte prepensioenregeling. Dat effect is strijdig met het kabinetsbeleid om werknemers te bewegen langer door te werken en heeft de wetgever ertoe gebracht de levensloopregeling per 1 januari 2012 af te schaffen. Nu moet dat afschaffen met een korrel zout worden genomen gelet op het overgangsrecht waarop ik nog terugkom, maar feit is dat de mogelijkheid belastingvrij in de spaarloonregeling in te leggen per 1 januari 2012 wordt stopgezet en dat een jaar later de vitaliteitsregeling wordt ingevoerd. Zal de vitaliteitsregeling nu wel een succes worden? De wetgever heeft hoge verwachtingen gelet op het verwachte aantal deelnemers van circa 1 miljoen werkenden.

No comments:

Post a Comment