Thursday 9 September 2010

Fiscale eenheid niet over de grenzen!


n 2008 heb ik samen met Daniël Smit een beschouwing gewijd aan de vraag op welke wijze het Hof van Justitie (HvJ) de prejudiciële vraag van de Hoge Raad met betrekking tot de Nederlandse grensoverschrijdende fiscale eenheid zou moeten beantwoorden.
Zoals bekend heeft de Hoge Raad op 11 juli 2008 arrest gewezen in de zaak waarin de vraag centraal staat of Nederland een grensoverschrijdende fiscale eenheid met een buitenlandse dochter moet toestaan op basis van het EU-recht.
De Hoge Raad kwam na een uitgebreid betoog tot de conclusie dat het antwoord op deze vraag niet eenduidig uit de Europese rechtspraak valt af te leiden en heeft de vraag daarom voorgelegd aan het HvJ. Eindelijk heeft het HvJ het verlossende woord gesproken. De conclusie is even simpel als opvallend: Nederland is niet verplicht een grensoverschrijdende fiscale eenheid toe te staan. De vraag die opkomt is hoe dit arrest zich verhoudt tot de eerdere jurisprudentie van het HvJ ten aanzien van fiscale-eenheidachtige regelingen. Om dat goed te kunnen plaatsen zal ik hieronder de kern herhalen van de belangrijkste arresten die aan X-Holding vooraf zijn gegaan.

No comments:

Post a Comment