Thursday 19 August 2010

'Enkele fiscaal- en civielrechtelijke aspecten van hybride entiteiten'


Om te bepalen of een buitenlandse entiteit zelfstandig belastingplichtig is of dat de winst van de entiteit wordt toegerekend aan de achterliggende participanten, vergelijkt Nederland buitenlandse entiteiten met binnenlandse entiteiten. Indien de buitenlandse entiteit vergelijkbaar is met een Nederlandse entiteit welke belastingplichtig is (zoals een NV of BV), dan beschouwt Nederland de buitenlandse entiteit ook als subjectief belastingplichtig. Dit proces wordt aangeduid met 'classificatie'. Wanneer twee of meer lidstaten een entiteit fiscaal verschillend classificeren, bestaat de mogelijkheid dat de lidstaten de winst van deze entiteit dubbel belasten of niet belasten. Wordt in de intracommunautaire betrekkingen dubbele belasting geheel of gedeeltelijk niet afgeschaft of een enkelvoudige belastingheffing niet verzekerd, dan kan dat een goede werking van de gemeenschappelijke markt belemmeren. Binnen de interne markt doen zich dergelijke classificatieconflicten voor als een onvermijdelijk gevolg van de verschillende fiscale rechtssystemen en de autonome fiscale classificatiemethoden die door de lidstaten worden gehanteerd. Aan de hand van recente jurisprudentie van het HvJ EG wordt in deze bijdrage de vraag besproken of de EG-verdragsvrijheden de lidstaten verplichten voor de toepassing van hun fiscale regels de door een andere lidstaat gegeven fiscale classificatie te erkennen opdat daardoor intracommunautaire dubbele belasting kan worden voorkomen. Deze vraag wordt onder meer ingegeven door de jurisprudentie van het HvJ EG met betrekking tot de autonome toepassing van het internationale privaatrecht door de lidstaten. De jurisprudentie van het HvJ EG met betrekking tot de samenloop van de verschillende internationaal privaatrechtelijke stelsels, in het bijzonder de simultane toepassing door meerdere lidstaten van de incorporatieleer en de werkelijke zetelleer, wordt tevens in dit verband besproken. Ten slotte wordt in het kader van deze problematiek door de auteur een nieuw richtlijnvoorstel gedaan om fiscale classificatieconflicten in de interne markt te voorkomen. De bijdrage wordt afgesloten met enkele conclusies.

No comments:

Post a Comment