Monday 26 May 2014

Nieuw besluit inzake verrekenprijzen en toepassing van het arm’s-lengthbeginsel

Drs. B.W.A.M. Damsma en mr. drs. T.C.I. Beems - Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/4

Op 26 november 2013 is het besluit van de staatssecretaris van Financiën (‘staatssecretaris’) van 14 november 2013, nr. IFZ 2013/184M, NTFR 2014/497 inzake de toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (‘OESO Transfer Pricing Guidelines’) gepubliceerd.

Het nieuwe besluit combineert en vervangt twee vorige besluiten die betrekking hebben op het arm’s-lengthbeginsel (het besluit van 30 maart 2001, nr. IFZ 2001/295M, NTFR 2001/553 (het 2001-besluit) en het besluit van 21 augustus 2004, nr. IFZ 2004/680M, NTFR 2004/1282 (het 2004-besluit)). Als gevolg hiervan is het nieuwe besluit op onderdelen in grote lijnen gelijk aan de twee vervallen besluiten. Daarnaast is een aantal nieuwe onderdelen opgenomen respectievelijk zijn bepaalde onderdelen nader aangevuld in het licht van recente wijzigingen in wet- en regelgeving of jurisprudentie alsmede met betrekking tot het project van de OESO inzake transfer pricing en immateriële vaste activa.

Het nieuwe besluit geeft inzicht in hoe de Belastingdienst het arm’s-lengthbeginsel toepast, zowel in algemene zin als met betrekking tot specifieke categorieën van veelvoorkomende transacties tussen gelieerde partijen.

No comments:

Post a Comment