Wednesday, 31 October 2012

Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse aandeelhouders: de stand van zaken op Europeesrechtelijk gebied


Het Europese recht heeft in de afgelopen jaren een enorm spoor getrokken in de belastingheffing van dividendinkomsten in de verschillende lidstaten van de Europese Unie.De meeste verrekenstelsels zijn als gevolg van de toepassing van het Europese recht afgeschaft. Ook wordt steeds kritischer gekeken naar de belastingheffing aan de bron, zoals de Nederlandse dividendbelasting. In deze bijdrage ga ik in het licht van het Europese recht in op de houdbaarheid van de Nederlandse dividendbelasting wanneer dividend wordt uitgekeerd aan nietingezetenen (hierna: buitenlandse aandeelhouders). Europeesrechtelijk zal een vergelijking moeten worden gemaakt met de belastingheffing in (overigens) vergelijkbare omstandigheden van een ingezeten natuurlijk persoon (hierna: binnenlandse aandeelhouder).
 Ik zal deze problematiek bespreken aan de hand van een aantal recente uitspraken van Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven op het gebied van de heffing van dividendbelasting. Het gaat in deze zaken zowel om dividendontvangende lichamen als om dividendontvangende particulieren.

No comments:

Post a Comment