Thursday 13 September 2012

Kwade trouw en navordering: het vervolg


In 2001 heb ik de navordering vanwege kwade trouw voor TFB besproken.
De vraag die in dit artikel centraal staat, is op welke wijze de jurisprudentie van de Hoge Raad zich heeft ontwikkeld en of deze ontwikkelingen in het voordeel dan wel het nadeel van belastingplichtigen zijn. Ik zal daarbij ingaan op de vraag of de in mijn artikel in 2001 gesignaleerde onduidelijkheid inzake de uitleg van het begrip ‘kwade trouw’ inmiddels door de Hoge Raad is weggenomen.

No comments:

Post a Comment