Sunday, 1 January 2012

Wijzigingen in vennootschapsbelasting


In deze bijdrage wordt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen per 1 januari 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gegeven die worden ingevoerd op basis van het Belastingplan 2012.

Achtereenvolgens worden behandeld: de renteaftrekbeperking van art. 15ad, de aanpassingen in de buitenlandse belastingplicht ter zake van een aanmerkelijk belang in art. 17 (en de daarmee samenhangende wijzigingen in de dividendbelasting) en de introductie van de objectvrijstelling voor vaste inrichtingen (art. 15e t/m 15j). Tevens wordt aandacht besteed aan de per 10 december 2011 in werking getreden Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen.
Deze bijdrage is bedoeld als overzichtsartikel. Er is niet gepoogd een uitputtende uiteenzetting van de genoemde nieuwe regels te geven.

No comments:

Post a Comment