Monday 11 July 2011

Rente aftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek.

Weekblad voor fiscaal recht aflevering 6915 (WFR2011/944) - mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok en prof. mr. R.J. de Vries

'Over de renteaftrek in de vennootschapsbelasting wordt al geruime tijd gediscussieerd. Recentelijk heeft deze discussie een nieuwe impuls gekregen met de door de staatssecretaris uitgebrachte fiscale agenda, de advisering door de zogeheten topteams en een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De auteurs brengen na een historisch overzicht van de diverse renteaftrekbeperkingen in de Wet VPB 1969 onderbouwd hun zorgen over de recente ontwikkelingen tot uitdrukking aan de hand van een bespreking van de voorstellen casu quo voornemens met betrekking tot de deelnemingsrentewetgeving en overnameholdingwetgeving. Zij roepen politiek Den Haag met klem op de negatieve consequenties die de voorgenomen wijzigingen op het Nederlandse vestigingsklimaat zullen hebben, onder ogen te zien en mee te nemen in de finale afweging. Daarbij mogen volgens de auteurs het waarschuwende geluid van de topteams en de omstandigheid dat de op stapel staande wetgevende maatregelen niet of nauwelijks te verenigen zijn met diverse eerdere parlementaire uitlatingen van (voormalige) bewindslieden van Financiƫn, niet worden veronachtzaamd.'

No comments:

Post a Comment