Sunday, 10 April 2011

Notities Nederlands fiscaal verdragsbeleid, een vergelijking


 Op vrijdag 11 februari jl. bood de staatssecretaris voor Financiën, Frans Weekers, de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (‘NFV 2011’) aan de Staten-Generaal aan.

In de NFV 2011 doet de staatssecretaris beleidsvoorstellen over het aangaan van verdragsrelaties met andere landen, de toegang tot verdragsvoordelen en de verdelingswijze van heffingsrechten. In het recente verleden hebben ook de staatssecretarissen Henk Koning en Willem Vermeend hun visie gegeven over het door Nederland uit te dragen fiscale verdragsbeleid. Dit deden zij in de notitie van 1987

(NAFV 1987) respectievelijk de notities van 1996/98
(NIFV 1996/98). Een technische toelichting op de NFV 2011 gaf het Ministerie van Financiën op 23 maart jl. in een besloten zitting aan de leden van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Een algemeen overleg van deze commissie met de staatssecretaris over de NFV 2011 stond ten tijde van de vaststelling van de drukproeven van dit MBB-themanummer geagendeerd voor 28 april. Op 5 april jl. verstrekten ministerie-medewerkers een technische toelichting aan de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer. Aansluitend vond een gesprek plaats met de staatssecretaris van Financiën over het Nederlandse fiscale verdragsbeleid. Deze data suggereren dat de Eerste Kamercommissie de behandeling van de NFV 2011 opvallend genoeg wil afronden voor de verkiezingen van de EK op 23 mei a.s.
Voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de NFV 2011 hebben ministerie-medewerkers een toelichting gegeven op een viertal in de NFV 2011 behandelde onderwerpen tijdens een op 21 maart jl. georganiseerd openbaar symposium waar ook de staatssecretaris het woord zou gaan voeren.
Het eerste onderwerp betrof de vraag met wie Nederland belastingverdragen zou moeten sluiten. In zijn bijdrage aan dit themanummer geeft Bart Kosters zijn visie daarover. Het tweede onderwerp was gewijd aan verdragstoegang en inwonerschap. Het Hoge Raad-arrest van 9 december 2009 zette dit onderwerp opnieuw in de spotlights.
Vervolgens werd na een door Peter Wattel uitgesproken column
ingegaan op het regeringsbeleid betreffende het opnemen van antimisbruikbepalingen in de Nederlandse belastingverdragen. Hans Mooij geeft in dit themanummer zijn kritische kijk op dit onderwerp. Tot slot werd gediscussieerd over de regeringsopvattingen inzake de doorwerking van wijzigingen in het OESO-commentaar naar de reeds bestaande Nederlandse belastingverdragen.
De beleidsvoorstellen over de verdelingswijze van heffingsrechten tussen de woon- en bronstaat kwamen vanwege de opzet van het symposium niet als een apart onderwerp aanbod. Dit themanummer beoogt dit vacuüm op te vullen. In hun bijdragen geven Irene Burgers, Roland Brandsma en Peter Kavelaars hun visie over de beleidsvoorstellen voor de verdelingswijze van ondernemingswinst, vermogensinkomsten en ‑winsten respectievelijk inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid.
Alvorens in de diverse bijdragen wordt ingegaan op de vragen met wie verdragsrelaties zouden moeten worden aangegaan, hoe oneigenlijk verdragsgebruik zou moeten worden tegengaan en op welke wijze de heffingsrechten met betrekking tot diverse inkomensbestanddelen zouden moeten worden verdeeld, wordt in deze inleidende bijdrage stilgestaan bij de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende verdragsnotities. Vervolgens geeft Maikel Evers in zijn inleidende bijdrage een overzicht van ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar die van invloed zijn (geweest) op de sluiting door Nederland van belastingverdragen met andere landen.

No comments:

Post a Comment