Saturday, 5 March 2011

Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: Belangrijke stappen vooruit en gemiste kansen

WFR 2011/262 - Mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok en prof. mr. R.J. de Vries

Op 14 december 2010 heeft de Staatssecretaris van Financiƫn besluit nr. DGB2010/4620M, Stcrt. 2010, 20684, (hierna: het besluit) uitgevaardigd met betrekking tot de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (hierna: VPB). In deze bijdrage zullen wij het besluit van commentaar voorzien. Het Besluit bevat een veelheid aan nieuwe en soms reeds in eerdere besluiten geadresseerde onderwerpen. Sommige, veelal inhoudelijk niet gewijzigde passages geven ons geen aanleiding tot commentaar en blijven dan ook onbehandeld.
Wij zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde stellen:
- het begrip "belastingplichtige" (onderdeel 2 van het besluit);
- de bezitseis (onderdeel 3.1 en 3.2 van het besluit);
- de latente liquidatieverliesregeling (onderdeel 4 van het besluit);
- de voorkoming van dubbele belasting (onderdeel 5 van het besluit);
- de verliesverrekening over het voegingstijdstip (onderdeel 6.2 van het besluit;
- de verliesverrekening bij aansluitende fiscale eenheden (onderdeel 7.3 van het besluit);
- enkele versoepelingen ten aanzien van art. 15ai Wet VPB 1969 (onderdeel 8.1 van het besluit).
Hoewel het besluit diverse voor de fiscale rechtspraktijk belangrijke versoepelingen bevat en wij om die reden in algemene zin concluderen dat met de publicatie van het besluit belangrijke stappen vooruit zijn gezet, is naar onze mening bij enkele onderwerpen eveneens sprake van gemiste kansen. In onze bespreking zullen wij de (gelukkig veelal) positieve en (helaas soms ook) minder positieve kanten van het besluit belichten.

No comments:

Post a Comment