Friday 24 September 2010

Overzicht van de wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting in 2010 en 2011

WPNR 2010, 6832 - mr. A.J.M. Arends


Op 1 januari 2010 is een pakket aan belastingmaatregelen in werking getreden. In drie tot het pakket behorende wetten zijn verschillende maatregelen opgenomen die leiden tot wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting (IB) waarin de belastingheffing over inkomen uit sparen en beleggen is geregeld.
De wijzigingen in de rendementsgrondslag en de vrijstellingen, de toerekening van vermogensbestanddelen aan de fiscale partner en de waardering van woningen die geen eigen woning zijn, zijn in werking getreden per 1 januari 2010. De reparatie van een arrest van de Hoge Raad over de samenloop van een verplichting die enerzijds leidt tot een persoonsgebonden aftrekpost en anderzijds tot een schuld voor box 3, heeft materieel terugwerkende kracht tot en met 30 december 2009 gekregen. Verder wordt met ingang van 1 januari 2011 één peildatum voor de berekening van de rendementsgrondslag ingevoerd, evenals een uniform partnerbegrip. In deze bijdrage gaan wij in op de genoemde wetswijzigingen.

No comments:

Post a Comment