Wednesday, 7 August 2013

Art. 13l Wet VPB 1969: nieuwe troef overheid in strijd tegen excessieve renteaftrek?

Forfaitair 2013/236 - T.A. Keijzer

De vergoeding op vreemd vermogen komt in de vennootschapsbelasting in aftrek bij het bepalen van de fiscale winst, zo is de hoofdregel. Verschillende bepalingen – art. 10, lid 1, onderdeel d, art. 10a, 10b en 15ad Wet VPB 1969 – maken inbreuk op dit beginsel. Per 1 januari 2013 kan art. 13l Wet VPB 1969 aan dit rijtje worden toegevoegd. De wetgever presenteerde art. 13l Wet VPB 1969 als het sluitstuk op de renteaftrekproblematiek. De vraag of dat standpunt terecht is, werd reeds door vele schrijvers gesteld. Ik zal de nieuwe regeling niet integraal bespreken, maar enkele punten uitlichten. Aan de hand daarvan wordt bekeken of art. 13l Wet VPB 1969 daadwerkelijk de ‘troef’ is die de overheid in haar ‘strijd’ tegen excessieve renteaftrek kan helpen.

No comments:

Post a Comment