Sunday, 10 April 2011

Belastingverdragen in beeld: een korte beschouwing van dertig jaar Nederlandse belastingverdragen


De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (NFV 2011)
en de parlementaire gedachtewisseling die over deze notitie plaatsvindt bieden de basis voor het beleid voor de belastingverdragen die Nederland de komende jaren sluit. Het Nederlandse verdragenbeleid heeft zich sinds de NAFV 1987
ontwikkeld onder de invloed van de nodige nationale en internationale ontwikkelingen. Deze tweede inleidende bijdrage voor het themanummer van MBB geeft een chronologisch overzicht van de door Nederland gesloten belastingverdragen in het perspectief van de voornaamste nationale en internationale ontwikkelingen. Spil is het grafische overzicht dat is opgenomen op de middenpagina’s van dit nummer. In de navolgende paragrafen zal ik de verschillende onderdelen van het grafische overzicht en hun onderlinge verband kort aan een beschouwing onderwerpen.

No comments:

Post a Comment