Thursday 3 October 2013

Company tax integration in the European Union

WFR 2013/1165 - M.L. Schippers

Verslag van de conferentie “Company tax integration in the European Union – a necessary step to neutralise ‘excessive’ behavior within the EU”, gehouden op dinsdag 11 juni 2013, te Rotterdam. 
 
Inleiding

Op dinsdag 11 juni 2013 vond op de Erasmus Universiteit Rotterdam een conferentie plaats getiteld “Company tax integration in the EU – a necessary step to neutralize ‘excessive’ behaviour within the EU?”.[2] Een interessant thema dat thans volop in de publieke belangstelling staat door onder andere het BEPS project van de OESO. Voldoende genoeg voor de Stichting Europese Fiscale Studies om in samenwerking met Erasmus Law Review (ELR) deze conferentie te organiseren. In december verschijnt een special van ELR met de uitgewerkte bijdragen van de sprekers.[3] Voorzitters zijn de hoogleraren Arnaud de Graaf,[4] Klaus Heine[5] en Han Kogels[6]. Heine opent het seminar en geeft een introductie op het onderwerp. Hij merkt op dat de media- aandacht voor belastingintegratie en excessieve gedragingen groot is en dat het onderwerp ook hoog op de agenda staat bij instellingen als de Europese Commissie (EC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).[7] Het onderwerp kan vanuit meerdere perspectieven worden benaderd. De discussie raakt niet alleen bedrijven die fiscale omstandigheden meewegen in hun investeringsbeslissingen, ook is zij van belang voor overheden die enerzijds belastingontwijking willen tegengaan, maar anderzijds belang hebben bij een fiscaal gunstig klimaat om zo investeringen aan te trekken. Bij bedrijven spelen begrippen als vestigingsplaats, rechtspersoonlijkheid en multinationale ondernemer een rol, terwijl bij overheden begrippen als inkomsten, economische groei en fairness belangrijk zijn. Heine concludeert dat dit verschil qua begrippenkader en het daaruit voortvloeiende verschil in perspectief, leidt tot een gebrek aan een eenduidig integratiekader. Om deze zichtbare tegenstelling van belangen en het gebrek aan een eenduidig integratiekader voor discussie vatbaar te maken, zijn drie sprekers uitgenodigd om het onderwerp vanuit een economisch perspectief te benaderden en drie sprekers om het juridische perspectief te belichten.
Om de voordrachten van de sprekers te kunnen vergelijken, zet Heine als slot van zijn inleiding vijf vragen uiteen die de basis vormen voor de voordrachten van elk van de sprekers:
1.
Waarom moet belastingintegratie gecoördineerd worden?
2.
Hoe moet er gecoördineerd worden?
3.
Wat is coördinatie?
4.
Wat voor speciale rol speelt de Europese Unie in dit verband?
5.
Wat is een fair share?

No comments:

Post a Comment