Friday 7 October 2011

Het ne bis in idem- beginsel: een tweede vervolging of heropening?

Weekblad voor fiscaal recht aflevering 6923 (WFR 2011/ 1273)- mr. P. de Haas

'Naar aanleiding van het bij het Belastingplan 2012 gepresenteerde
artikel 67q van de AWR, waarin in afwijking van artikel 5:43 van de Awb is neergelegd dat het opleggen van een vergrijpboete mogelijk is na een eerdere verzuimboete, neemt de auteur in deze bijdrage zowel artikel 67q van de AWR als de in juli 2009 ingevoerde pendant van de una via-regeling van artikel 243, tweede lid, van het Sv onder de loep en beantwoordt zij de vraag of deze regelingen voldoen aan artikel 4 van het Zevende Protocol van het EVRM, dat door middel van het Handvest van de grondrechten voor de Europese Unie deels van toepassing is op het fiscale boeterecht, namelijk voor zover Unierecht in geschil is en door welk artikel ook de Strafkamer van de Hoge Raad zich laat inspireren voor de uitleg van artikel 68 van het Sr.'

No comments:

Post a Comment