Friday, 1 April 2011

Ondernemingsrecht, Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid


Een van de vereisten voor het vormen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom van 95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochtermaatschappij heeft. In deze bijdrage zal een tweetal recente ontwikkelingen ten aanzien van de bezitseis worden besproken, welke van groot belang zijn voor de ondernemingsrechtelijke praktijk. In de eerste plaats betreft het jurisprudentie van de Hoge Raad over de gevolgen van het certificeren van aandelen in het kapitaal van de dochtermaatschappij voor de toepassing van de bezitseis, welk arrest echter een ruimere werkingssfeer heeft. In de tweede plaats betreft het een op 14 december 2010 gepubliceerd beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiёn over het regime fiscale eenheid, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de gevolgen van het verpanden van aandelen in het kapitaal van de dochtermaatschappij voor de toepassing van de bezitseis.

No comments:

Post a Comment