Thursday, 24 July 2014

Staatssecretaris ziet af van cassatieberoep tegen uitspraak gebruikelijk loon orthodontist

Mr. A.J.M. Arends - NTFR 201410-771

In een toelichting laat de staatssecretaris weten af te zien van het instellen van beroep in cassatie tegen de verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam 13 maart 2014, nr. 12/01115, NTFR 2014/1382. De uitspraak betreft een in een bv-vorm gedreven orthodontistenpraktijk met naast de dga nog acht andere werknemers. In geschil was de toepassing van de gebruikelijkloonregeling van art. 12a Wet LB 1964. De staatssecretaris is van mening dat uit het verwijzingsarrest HR 9 november 2012, nr. 11/2127, NTFR 2012/2646, volgt dat in een geval als het onderhavige de hoogte van het gebruikelijk loon moet worden onderbouwd met andere gegevens dan de opbrengsten van belanghebbende. Het hof heeft daarom terecht geoordeeld dat de afroommethode en de winstreductiemethode in het onderhavige geval niet zijn toegestaan. Voor het overige berust het hofoordeel op de aan het hof voorbehouden waardering van bewijsmiddelen – waarbij de staatssecretaris nog opmerkt dat de door de inspecteur aangedragen gegevens met betrekking tot een tandartsenpraktijk wel relevant kunnen zijn in dezen – zodat van cassatieberoep geen succes valt te verwachten.

No comments:

Post a Comment