Wednesday, 21 November 2012

Gooi niet het kind met het badwater weg

NTFR 2012-2514 - mr. A.J.M.  Arends  De ontwikkelingen rond het eigenwoningregime volgen elkaar deze weken in snel tempo op. Op het moment dat u dit leest weet u waarschijnlijk al weer meer dan waarvan ik tijdens het schrijven van deze Opinie ben uitgegaan. In het op Prinsjesdag ingediende wetsvoorselwordt voor nieuwe eigenwoningschulden vanaf 1 januari 2013 een verplichte aflossing volgens een annuïtair of lineair schema geïntroduceerd. Het regeerakkoord tussen VVD en PvdA voegt daaraan vanaf 2014 toe een geleidelijke vermindering van het maximum tarief waartegen de rente over de eigenwoningschuld kan worden afgetrokken met een half procent per jaar tot het tarief van de derde schijf is bereikt (38%). Deze beperking geldt voor zowel bestaande als nieuwe gevallen en wordt gecompenseerd door een verlaging van het toptarief en een verlenging van de derde schijf. Tussen Prinsjesdag en het regeerakkoord bracht de NOB op het wetsvoorstel een zeer kritisch commentaar uit. Kort daarop gevolgd door de publicatie van het interim-rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen zodat de onderhandelende partijen hiervan nog kennis zouden kunnen nemen. Deze commissie heeft geadviseerd voor bestaande en nieuwe hypotheken geen verplichte aflossing voor te schrijven maar de aftrekbaarheid van de rente forfaitair te maximeren volgens een annuïtair schema en tegen het door hen geadviseerde tarief van 37%. Onder invloed van kritiek op het wetsvoorstel uit de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris duidelijk gemaakt geen fundamenteel tegenstander te zijn van een forfaitaire aflossingsvariant zoals o.a. door de Commissie-Van Dijkhuizen is bepleit. Keuze voor een forfaitaire aflossingsvariant betekent wel dat dit niet per 1 januari 2013 kan worden ingevoerd. De NOB heeft in een reactie hierop ervoor gepleit te accepteren dat een dergelijke regeling niet per 1 januari 2013 in werking kan treden en het wetsvoorstel in te trekken. Daardoor ontstaat ruimte om 2013 te gebruiken om een goed doordacht voorstel te maken dat voor jaren rust kan brengen op de woningmarkt zodat het vertrouwen weer terugkeert. Ik onderschrijf dit voorstel van de NOB van harte. De keuze voor een forfaitaire aflossingsvariant maakt bovendien de weg vrij om dit ook op bestaande gevallen van toepassing te laten zijn omdat in die variant niet verplicht hoeft te worden afgelost. Alleen het leenbedrag waarover renteaftrek wordt genoten neemt jaarlijks forfaitair af. Om deze variant voor de VVD acceptabel te maken moet ook de hiermee te realiseren belastingopbrengst naar de belastingbetaler worden teruggesluisd. Met een regeling die ook wat de forfaitaire aflossing betreft alleen betrekking heeft op nieuwe gevallen, ontstaat een situatie die mijns inziens niet voldoet aan de door de NOB geschetste randvoorwaarden voor rust op de woningmarkt gedurende vele jaren. Alsdan blijft boven de woningmarkt hangen of op enig moment een toekomstige regering dat systeem ook voor bestaande gevallen invoert om af te zijn van het naast elkaar bestaan van twee systemen. Op het moment dat u dit leest zou het zeer wel al zo kunnen zijn dat duidelijk is of het wetsvoorstel wordt ingetrokken en voor een forfaitaire aflossingsvariant wordt gekozen.

No comments:

Post a Comment