Friday 1 June 2012

Over vaste inrichting, onderneming en de capital allocation approach


Naar aanleiding van het OESO-rapport van 22 juli 2010 over de winstallocatie aan vaste inrichtingen is op 15 januari 2011 het Besluit Winstallocatie vaste inrichtingen gepubliceerd. Met betrekking tot de winstbepaling van de vaste inrichting dient eerst invulling te worden gegeven aan de fictie dat de vaste inrichting een ‘separate and independent enterprise’ is en vervolgens dient art. 9 OESO-Modelverdrag analoog te worden toegepast op de transacties tussen de vaste inrichting en het hoofdhuis. In deze bijdrage wordt gefocust op de toerekening van het eigen vermogen en vervolgens vreemd vermogen aan de vaste inrichting en de toerekening van rentelasten. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de afbakening van de onderneming. De consequenties van de interpretatie van het begrip onderneming worden vervolgens toegelicht aan de hand van praktische voorbeelden.

No comments:

Post a Comment