Tuesday, 24 April 2012

'Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet'

'Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet'
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR),143(6917)- Prof.Dr. S.J.C. Hemels
Inleiding
Sinds 1 januari 2012 is voor het eerst sinds de introductie van het begrip ‘algemeen belang’ in de Nederlandse belastingwet in 19171 het begrip ‘algemeen nut’ gedefinieerd. Bovendien geldt nu één definitie van algemeen nut voor alle belastingwetten, doordat deze definitie is vastgelegd in art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Alleen de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) zal zijn eigen, aan de BTW Richtlijn2 ontleende begrippenkader houden in de vrijstellingsbepalingen van art.11 Wet OB. Anders dan in de aanhef van art. 132 van de BTW Richtlijn komt het begrip ‘algemeen belang’ overigens niet voor in de Wet OB, waardoor dit vermoedelijk niet tot problemen zal leiden. Ook ‘sociaal belang behartigende instelling’ is nu voor alle Rijksbelastingen gelijk gedefinieerd en wel in art. 5c AWR. Het begrip ‘sociaal belang’ is echter ongedefinieerd gebleven. Daarnaast bevat de AWR sinds 1 januari ook de nieuwe definitie van ‘steunstichting SBBI’, maar die moet in 2012 nog nader worden ingevuld.In deze bijdrage analyseer ik de veranderingen die de nieuwe definitie van‘algemeen nut’ met zich brengt. Ik plaats de nieuwe regelgeving in het perspectief van de ontwikkelingen op het gebied van het begrip ‘algemeen nut’ in de afgelopen jaren en maak vergelijkingen met ontwikkelingen in het buitenland. Deze analyse maakt duidelijk dat het Nederlandse wetgevingsproces niet optimaal is geweest en de discussies over de invulling van het begrip ‘algemeen nut’ met deze wetswijziging niet zijn beëindigd.

No comments:

Post a Comment