Monday 6 June 2011

Het Handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten

Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR2011-1252) nr. 23 2011 - prof.mr. G.J.M.E. de Bont

"In het jaarverslag over de jaren 2009 en 2010 constateert de Hoge Raad dat ons recht internationaler wordt. In de beschrijving van de verschillende deelgebieden wordt over het belastingrecht gesteld dat aanzienlijke delen van met name de indirecte belastingen al langere tijd zijn ‘geĆ«uropeaniseerd’. Meer specifiek worden genoemd het recht inzake accijnzen, de wet op de omzetbelasting en het douanerecht. Deze rechtsgebieden vallen binnen de reikwijdte van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dat dit handvest en het toepassingsbereik daarvan de juridische gemoederen de komende tijd nog wel zullen bezighouden, kan al worden afgeleid uit het feit dat dit charter het thema vormde op een netwerkbijeenkomst van de presidenten en procureurs-generaal van de hoogste gerechten in de Europese Unie.

In deze bijdrage wil ik aandacht vragen voor art. 47 van het handvest dat als volgt luidt:

‘Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden.
Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.
Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiĆ«le middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.’"

No comments:

Post a Comment