Monday, 22 February 2016

EU BEPS; Anti Tax Avoidance Package Europese Commissie

mr. M.F. de Wilde - NTFR 2016/574


Op 28 januari 2016 presenteerde de Europese Commissie haar ‘anti tax avoidance package’. Met dit pakket komt de Commissie met een samenhangend geheel aan Europese coördinatiemaatregelen op het gebied van de winstbelastingheffing van het Europese bedrijfsleven. De Commissie beoogt hiermee een effectieve winstbelastingheffing in de EU te garanderen, transparantie binnen de EU te versterken en een gelijk speelveld binnen de interne markt te bevorderen. Het pakket bestaat uit een overkoepelende mededeling – de zogenoemde ‘chapeau communication’ –, een richtlijnvoorstel voor een ‘anti tax avoidance directive’, een richtlijnvoorstel met bijlage voor aanpassing van de administratieve samenwerkingsrichtlijn, een aanbeveling op het gebied van de belastingverdragen, een mededeling met bijlage over een externe strategie voor effectieve belastingheffing, een werkdocument van de diensten van de Commissie en een studie naar agressieve belastingplanning. De ‘chapeau communication’ en het werkdocument schetsen de politieke, economische en internationale achtergronden van het pakket en geven een overzicht van de voorgestelde maatregelen. Het richtlijnvoorstel voor een ‘anti tax avoidance directive’ voorziet in een set de-minimismaatregelen (art. 3) en richt zich tot alle lichamen die onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting binnen de EU (art. 2). De voorgestelde richtlijn geeft minimumstandaarden voor een renteaftrekbeperkingssystematiek, een exitheffingmaatregel, een ‘switch-overclausule’ van vrijstelling naar belastingverrekening, een algemene antimisbruikbepaling (‘general anti-abuse rule’ – ‘GAAR’), een ‘controlled-foreign-companyregime’ en tot slot een raamwerk voor de aanpak van hybride mismatches. Er is nog niet voorzien in een implementatiedatum. Met het voorstel voor aanpassing van de administratieve samenwerkingsrichtlijn wordt voorzien in implementatie op Europees niveau van de uitkomsten van het BEPS-project van de OESO/G20 inzake country-by-country-reporting en de onderlinge automatische informatie-uitwisseling in dit verband. De aanbeveling op het gebied van de belastingverdragen voorziet in handreikingen voor een effectieve implementatie binnen de EU van de uitkomsten van het base erosion and profit shifting (‘BEPS’)-project op het vlak van verdragsmisbruikbestrijding (treaty shopping, vaste-inrichtingsdefinitie). De mededeling over een externe strategie voor effectieve belastingheffing richt zich tot beleidsintegratie binnen de EU ter bestrijding van agressieve belastingplanning en oneerlijke belastingconcurrentie in de relatie tot derdelanden.

No comments:

Post a Comment