Tuesday, 7 April 2015

Bij bepalen of anbi-status geldt, gelden statuten op moment van verzoek tot aanmerking als anbi

dr. D. Molenaar - NTFR2015-516

Belanghebbende is opgericht in 1997 en heeft in 2012 na een aantal statutenwijzigingen waarbij het doel van de stichting dat betrekking had op het soefisme en de manier waarop zij dit doel wilde bereiken, zijn gewijzigd in het doel ‘het onderzoeken van de cultuur van verschillende volkeren, speciaal waar dit betreft de muziek en de traditionele leefwijze die bedoelde volkeren hebben en met elkaar gemeen hebben, zoals spiritualiteit en zelfkennis. Daarbij beoogt de stichting een handvat te bieden voor de wijze waarop dergelijk onderzoek kan worden verricht.’ Het hof beslist dat als voorwaarde voor het kwalificeren als anbi geldt, dat uit de regelgeving van de instelling blijkt dat de instelling uitsluitend dan wel nagenoeg uitsluitend (dat wil zeggen voor meer dan 90%) het algemeen belang dient. Als regelgeving van de instelling gelden de statuten van belanghebbende zoals deze luiden met ingang van 21 maart 2012. Het hof oordeelt dat belanghebbende niet als van levensbeschouwelijke aard is te duiden. Anders dan belanghebbende betoogt, dienen daarbij niet de voorheen geldende statuten en de daarin verwoorde doelstelling mede in de beoordeling te worden betrokken. Het hof gaat ervan uit dat het bestuur bij het opnieuw vaststellen van de statuten bewust gekozen heeft voor de huidige inhoud en vormgeving. Aan dit oordeel doet niet af dat belanghebbende heeft verzocht om per 1 januari 2012 te worden aangemerkt als een anbi, reeds omdat op het moment van de aanvraag – 23 april 2012 – de voorheen geldende statuten door de huidige statuten waren vervangen. Nu het hof reeds op grond van het niet voldoen aan de kwalitatieve vereisten concludeert dat belanghebbende niet kwalificeert als anbi, komt het hof niet toe aan een oordeel over de vraag of de feitelijke werkzaamheden voldoen aan de eisen die aan de status van een anbi zijn gesteld. (Beroep ongegrond.)          

No comments:

Post a Comment