Tuesday, 3 March 2015

Anbi-status voor online donatiemodule goede doelen

dr. D. MolenaarNTFR2015-361

Belanghebbende is een stichting die beoogt de bij haar aangesloten goede doelen op verschillende wijzen te voorzien van informatie en kennis, de mogelijkheid te bieden zich gratis op het internet te presenteren en via een door haar beschikbaar gestelde donatiemodule in staat te stellen (extra) giften te genereren. Bij belanghebbende zijn ruim 3.000 goede doelen aangesloten, waarvan ongeveer 90% een algemeen nut beogende instelling (hierna: anbi) zijn. Ongeveer 1.600 goede doelen maken gebruik van de donatiemodule. Voor het gebruik van de donatiemodule brengt belanghebbende aan de aangesloten goede doelen een bijdrage van 10% van het gedoneerde bedrag (middels inhouding) in rekening. De bijdrage dient ertoe om de door belanghebbende gemaakte kosten te dekken. Op het moment dat de kosten van belanghebbende in een jaar zijn gedekt, wordt niet langer een bijdrage ingehouden. De overige door belanghebbende verrichte diensten zijn gratis. Tot 2008 werd voor het gebruik van de donatiemodule geen bijdrage gevraagd en werden de kosten van belanghebbende gedragen door sponsoren. Op beperkte schaal wordt door belanghebbende voor een derde partij marketingactiviteiten verricht. Op 29 januari 2007 heeft de inspecteur belanghebbende als anbi aangemerkt. Per 15 mei 2012 heeft de inspecteur de status van anbi ingetrokken. In geschil is of de inspecteur belanghebbende terecht niet langer als anbi heeft aangemerkt. Met inachtneming van de statutaire doelstellingen en de feitelijke werkzaamheden is het hof van oordeel dat belanghebbende zich richt op de behartiging van het algemeen belang. Voorts is het hof van oordeel dat belanghebbende voor ten minste 90% ten behoeve van het algemeen belang werkzaam is, waarbij het hof het tegen een bijdrage ter beschikking stellen van de donatiemodule niet aanmerkt als een commerciële activiteit. Voor zover belanghebbende een commerciële activiteit heeft verricht, staat deze volgens het hof niet in de weg aan de status van anbi van belanghebbende, omdat het daarmee behaalde positieve resultaat wordt aangewend om de doelstelling van belanghebbende te realiseren. Tot slot oordeelt het hof dat belanghebbende geen winstoogmerk heeft. Aan dat oordeel staat niet in de weg dat een eventuele winst wordt toegevoegd aan een bestemmings- en/of continuïteitsreserve. De inspecteur heeft ten onrechte belanghebbende niet langer als anbi gekwalificeerd. (Hoger beroep gegrond.)


No comments:

Post a Comment