Thursday, 15 January 2015

Na ontslag alsnog uitbetaald winstaandeel is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking

Mr. J. de Haan - NTFR2014-2876

Belanghebbende was in dienstbetrekking en is in 2001 ontslagen. Na een civiele procedure tegen de ex-werkgever ontving hij in 2009 alsnog een contractueel overeengekomen winstaandeel over het jaar 2000 met wettelijke rente vanaf 1 april 2001. Het hof oordeelt dat het alsnog ontvangen winstaandeel zijn oorsprong vindt in de dienstbetrekking die belanghebbende had met de ex-werkgever. Het winstaandeel is derhalve in 2009 belast als loon uit vroegere dienstbetrekking en is pas in 2009 vorderbaar en inbaar. Het hof is van oordeel dat de vergoeding van wettelijke rente vanaf 1 april 2001 geen ‘rentedragend worden’ is als bedoeld in art. 3.146 Wet IB 2001. De in verband met de civiele procedure gemaakte advocaatkosten zijn niet aftrekbaar en vormen ook geen negatief loon.
(Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment