Tuesday, 18 November 2014

Met minderjarige kinderen afgesloten erfpachtconstructie wordt geherkwalificeerd

mr. A.J.M.  ArendsNTFR2014-2666

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben in 2007 een onroerende zaak, grond met daarop een woonhuis, gekocht voor € 1.245.000. In 2008 wordt de onroerende zaak geleverd aan de (minderjarige) kinderen van belanghebbende en zijn echtgenote. Vervolgens hebben de kinderen op de grond een recht van erfpacht voor de duur van 50 jaar gevestigd ten gunste van de ouders. Het woonhuis is in 2008 gesloopt, waarna door belanghebbende een nieuwe woning op de grond is gebouwd. Op 12 juni 2008 is belanghebbende bij de ABN Amro een overbruggingskrediet aangegaan van € 1.416.400. Op 22 september 2008 zijn de kinderen een lening van € 1.333.600 aangegaan bij de ABN Amro. Op 23 december 2008 is het bedrag overgemaakt aan de kinderen en op 29 december 2008 is het bedrag door de kinderen overgemaakt naar de rekening van belanghebbende. De kinderen hebben de vordering uit hoofde van de erfpachtcanon verpacht aan de bank. Belanghebbende heeft de aan de kinderen betaalde erfpachtcanon afgetrokken als kosten voor de eigen woning. In geschil is of sprake is van een eigen woning.
De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Omdat uitsluitend een erfpachtrecht is gevestigd op de grond, is er blijkens de wetsgeschiedenis sprake van een eigen woning. De rechtbank oordeelt vervolgens dat het gelet op de leeftijd, de vermogens- en inkomenspositie van de kinderen volstrekt onaannemelijk is dat de kinderen zelf enige inbreng hebben gehad bij de opzet van de erfpachtconstructie. De rechtbank acht aannemelijk dat de constructie door de ouders is opgezet om vermogen naar de kinderen over te hevelen en zelf daarbij een fiscale aftrekpost te creëren. De fiscale gevolgen van de constructie zijn naar het oordeel van de rechtbank niet aanvaardbaar gelet op het economische resultaat en doel en strekking van de eigenwoningregeling. De rechtbank gaat vervolgens over tot een zelfstandige kwalificatie van de onder feiten genoemde transacties. Dit houdt in dat de ouders de grond kunnen gebruiken als waren zij de kopers en de lening van de kinderen wordt geacht te zijn afgesloten door belanghebbende. (Beroep gegrond.)

No comments:

Post a Comment