Tuesday, 18 November 2014

Bewijslast terecht omgekeerd en verzwaard

dr. D. Molenaar  - NTFR2014-2678

Belanghebbende, ondernemer, organiseert multiculturele feesten en bijeenkomsten waarbij artiesten optreden. Ook exploiteert hij muziek- en geluidsapparatuur en beelddragers. Aan belanghebbende zijn een uitnodiging, een herinnering en een aanmaning gezonden voor het doen van de aangifte IB/PVV over 2009 en 2010. De inspecteur heeft de aanslagen IB/PVV over 2009 en 2010 alsmede een aanslag in de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2010 opgelegd naar een geschat inkomen en daarnaast voor beide jaren verzuimboetes opgelegd. In geschil is of deze aanslagen en de verzuimboetes terecht zijn opgelegd. Ook is in geschil of de bewijslast terecht is omgekeerd en verzwaard en of belanghebbende de brieven voor het doen van de aangiften heeft ontvangen. De inspecteur heeft met het overleggen van een kopie van de uitnodiging met daarop het juiste adres en onderzoeksrapporten met betrekking tot de verzending van de aanmaningen aannemelijk gemaakt dat de brieven zijn verzonden. Nu belanghebbende het vermoeden van ontvangst van de uitnodigingen, herinneringen en aanmaningen niet heeft ontzenuwd, heeft de inspecteur terecht verzuimboetes opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangiftes. De omstandigheid dat de uitnodigingen tot het doen van aangifte voor het jaar 2009 en 2010 niet zichtbaar waren op het online persoonlijk domein van belanghebbende bij de Belastingdienst maakt dit niet anders. Voorts heeft de inspecteur zijn schattingen voldoende onderbouwd. (Hoger beroep ongegrond.)

No comments:

Post a Comment