Monday, 8 September 2014

Digitale overheid en fiscaliteit: een (on)gelukkige combinatie?

Prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk  - Maandblad Belasting Beschouwingen 2014/07/08

De digitalisering heeft de laatste jaren een snelle vlucht genomen en vele werkprocessen in het bedrijfsleven zijn totaal veranderd, met vervolgens een grote impact op de werkgelegenheid. Ook de overheid ontkomt niet aan digitalisering.
De overgang naar een digitale overheid gaat gepaard met grote problemen. De vele ICT-rampen van de laatste jaren hebben de Tweede Kamer zelfs doen besluiten om een parlementaire commissie in het leven te roepen, om onderzoek te doen naar de automatiseringsprojecten bij de overheid. Zes ICT-projecten zijn in het onderzoek betrokken, maar bijvoorbeeld het SPEER-project bij Defensie is niet in het onderzoek betrokken. De kosten van dit project komen 413% hoger uit dan geraamd, gereedkomen van het project is uitgelopen van 2009 naar 2015 en de besparing, eerder geraamd op jaarlijks 90 miljoen, komt nu uit op 18 miljoen per jaar.

No comments:

Post a Comment