Wednesday, 9 July 2014

Rentebestanddeel in erfpachtcanon is aftrekbaar als kosten eigen woning

mr. A.J.M. Arends - NTFR2014-1712

Belanghebbende heeft aan de bank de bloot eigendom (volle eigendom minus erfpachtrecht en opstalrecht) verkocht van de grond waarop zijn eigen woning is gelegen. Hierbij verplichtte belanghebbende zich om maandelijks aan de bank een erfpachtcanon te voldoen welke gedurende de eerste tien jaren afgerond € 90.000 per jaar bedraagt en daarna eeuwigdurend afgerond € 18.000 per jaar. Onder meer na verloop van tien jaren heeft de bank een recht tot verkoop van de grond aan belanghebbende tegen contractueel vastgelegde prijzen startend op € 800.000 in de eerste maand van jaar 1, aflopend tot ongeveer € 280.000 na tien jaar en daarna constant. In geschil is of belanghebbende de betaalde erfpachtcanons in aanmerking mag nemen als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als bedoeld in art. 3.120, lid 1, sub b (tekst voor de jaren 2005 en 2006) Wet IB 2001 en, zo ja, tot welk bedrag.
Hof Amsterdam 6 juni 2013, nr. 11/00887 heeft geoordeeld dat een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie als bedoeld in HR 15 december 1999, nr. 33.830, BNB 2000/126, NTFR 2000/22 moet plaatsvinden, omdat volledige aftrekbaarheid van de erfpachtcanons niet alleen niet aanvaardbaar is qua economisch resultaat, maar ook in strijd is met de strekking van art. 3.120, lid 1, Wet IB 2001. De door belanghebbende en de bank gesloten basisovereenkomst is volgens het hof qua economisch resultaat gelijk aan een annuïteitenlening. Verder volgt naar het oordeel van het hof uit de wetsgeschiedenis dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om een canon aftrekbaar te maken voor zover daarin economisch gezien een aflossingsbestanddeel valt te onderkennen. Het hof heeft daarom aanleiding gezien om de gecreëerde situatie te kwalificeren als een annuïteitenlening, zodat ten hoogste het rentebestanddeel in iedere erfpachtcanon aftrekbaar is te achten. Omdat de koopsom van de blote eigendom niet is aangewend ter verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning, dan wel belanghebbende dit niet aannemelijk heeft gemaakt, heeft het hof geoordeeld dat ook het rentebestanddeel in de betaalde erfpachtcanons niet aftrekbaar is. Het hof heeft het hoger beroep van belanghebbende ongegrond verklaard.


No comments:

Post a Comment