Thursday, 26 June 2014

Aan stichting overgemaakte geldsom moet tot het belastbaar loon worden gerekend

mr. W. Verstijnen - NTFR2014-1569

Belanghebbende heeft verzekeringsmaatschappij X aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade wegens het weigeren om uitvoering te geven aan een overeenkomst van 6 februari 1997. Volgens deze overeenkomst zou belanghebbende in dienst treden bij een door X op te richten nieuwe vennootschap. De door belanghebbende geleden schade bestaat volgens de dagvaarding met name uit gederfde inkomsten. Bij vonnis van 11 december 2002 wordt X veroordeeld om deze door belanghebbende geleden schade aan hem te vergoeden. Verzekeringsmaatschappij X heeft op 28 april 2005 een bedrag van € 250.000 gestort op de rekening van de stichting Y onder vermelding van ‘schikking’. Uit de feiten volgt dat deze storting haar grondslag vindt in de tussen belanghebbende en X tot stand gekomen minnelijke regeling, welke regeling een voortvloeisel is uit de tegen X ingestelde civiele procedure. Deze feiten laten naar het oordeel van de rechtbank geen andere conclusie toe dan dat de uitbetaling van verzekeringsmaatschappij X van € 250.000 betrekking heeft op de derving van het loon dat door belanghebbende zou zijn genoten indien de dienstbetrekking bij de door verzekeringsmaatschappij X op te richten nieuwe vennootschap wel tot stand zou zijn gekomen. Dit brengt mee dat de uitbetaling van € 250.000 op grond van het bepaalde in art. 3.82, aanhef en onderdeel a, ten eerste, Wet IB 2001 tot het belastbaar loon van belanghebbende moet worden gerekend. (Beroep in zoverre ongegrond.)

No comments:

Post a Comment