Thursday, 1 May 2014

Tegoeden op beleggingsrekening dga behoren niet tot het vermogen van de bv I


mr. A.J.M. Arends - NTFR2014-1196


Belanghebbende (X bv) heeft in 2000 aandelen in D bv verkocht. In november zijn ten name de dga (A) drie beleggingsrekeningen geopend waarop belanghebbende in totaal f 15.000.000 heeft gestort. A heeft de vermogensbeheerder van de drie beleggingsrekeningen een onbeperkte volmacht gegeven om de gestorte gelden te beleggen. Vanaf februari 2001 zijn er vanaf de drie beleggingsrekeningen substantiĆ«le bedragen overgeboekt naar een betaalrekening van belanghebbende voor het financieren van investeringen. Tussen partijen is in geschil of belanghebbende in het jaar 2000 al dan niet een dividenduitkering van f 15 miljoen aan A heeft gedaan en of de resultaten ter zake van de beleggingen en tegoeden op de drie beleggingsrekeningen in de jaren 2001 en 2002 tot de belastbare winst van belanghebbende hebben behoord. Het hof is van oordeel dat op grond van de tenaamstelling van de beleggingsrekeningen het uitgangspunt is dat de beleggingen en tegoeden op die rekeningen behoren tot het vermogen van A.


No comments:

Post a Comment