Thursday, 22 May 2014

Niet afgedragen loonheffing kan niet worden verrekend

Dr. D. Molenaar - NTFR2014-1383

Belanghebbende treedt op als artiest. Daarvoor sluit hij met opdrachtgevers een schriftelijke overeenkomst van korte duur. Hij maakt met de opdrachtgevers nettoloonafspraken. De opdrachtgever verplicht zich loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. Hoewel daartoe aangemaand heeft belanghebbende niet van alle opdrachtgevers een jaaropgaaf ontvangen. Van die opdrachtgevers heeft belanghebbende zelf het ontvangen nettoloon gebruteerd, het brutoloon opgegeven als inkomen met daarbij vermeld het bedrag aan ingehouden loonheffing. De inspecteur heeft deze verrekende loonheffing gecorrigeerd. In geschil is of dit terecht is. De rechtbank is van oordeel dat belanghebbende de niet-afgedragen loonheffing mag verrekenen indien hij aannemelijk maakt dat hij redelijkerwijs mocht menen dat de werkgever aan zijn verplichting tot inhouding zou voldoen. De rechtbank acht belanghebbende daarin echter niet geslaagd. Gezien zijn eerdere ervaringen met opdrachtgevers mocht belanghebbende menen dat de gemaakte afspraken niet door alle opdrachtgevers stipt worden nageleefd. Dat hij met name overeenkomsten sluit met grote zorginstellingen doet daaraan niet af.
(Beroep in zoverre ongegrond.)

No comments:

Post a Comment